صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ صورت‌های مالی دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ گزارش عملکرد دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۱-۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ صورت های مالی ۶ماهه منتهی به ۲۹-۱۲-۱۴۰۰ آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۲۹-۱۲-۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۱۱-۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۱۰-۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ گزارش عملکرد ۳ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ صورت های مالی ۳ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۰۹-۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۰۸-۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۱-۰۶-۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱-۰۶-۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۰۷-۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱-۰۶-۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۱-۰۶-۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۶-۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۵-۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۴-۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ صورت های مالی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ گزارش عملکرد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۳۱-۰۳-۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۳۱-۰۲-۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۳۱-۰۱-۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۳۰-۱۲-۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۳۰-۱۱-۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۳۰-۱۰-۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ صورت های مالی دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۰۸-۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۹ آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۹ آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۰۷-۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۹ آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۹ آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۶-۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۵-۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۴-۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ صورت های مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۳-۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۲-۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۱-۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۲۹-۱۲-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۱۱-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۱۰-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ صورت های مالی دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۰۸-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۸ آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۸ آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۳۰-۰۷-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۸ آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۸ آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۶-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۵-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۴-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۳-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ گزارش عملکرد دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱(حسابرسی نشده ) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱(حسابرسی نشده ) دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۲-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۱-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۲۹-۱۲-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۱۱-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۱۰-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ صورت های مالی دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۰۸-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۷ آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۷ آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۰۷-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۷ آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۷ آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۶-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۵-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۴-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام دوره مالی نه ماهه منتهی به۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱(حسابرسی نشده ) دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۳-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به ۹۷/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به ۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۳۰-۰۹-۹۶ آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ صورت های مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰-۰۹-۹۶ آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۶ آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۶ آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۶ آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۶ آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ صورت های مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۰۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۰۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۲ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۲ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ صورت های مالی ۳ ماهه صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۵ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ گزارش عملکرد ۳ ماهه صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۵ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۵ آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۵ آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ صندوق قابل معامله آسمان آرمانی(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی سالانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ صندوق قابل معامله آسمان آرمانی(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ صورت مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۱۲ ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۲۹-۱۲-۱۳۹۴ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۱۲ ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه ۶ ماهه منتهی به ۲۹-۱۲-۱۳۹۴ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۲۹-۱۲-۹۴ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ صورت مالی شش ماهه منتهی به ۲۹-۱۲-۹۴ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴۰۹۳۰ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴۰۹۳۰ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۱۰ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه سالانه منتهی به ۱۳۹۴۰۶۳۱ صندوق قابل معامله آسمان آرمانی(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۱۰ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۴۰۶۳۱ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ ۱۳۹۴/۰۷/۲۷ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه سالانه منتهی به ۱۳۹۴۰۶۳۱ صندوق قابل معامله آسمان آرمانی(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ ۱۳۹۴/۰۷/۲۷ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۴۰۶۳۱ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه ۹ماهه منتهی به ۱۳۹۴۰۳۳۱ صندوق قابل معامله آسمان آرمانی(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴۰۳۳۱ صندوق قابل معامله آسمان آرمانی دانلود
۱۳۹۴/۰۳/۰۵ ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳۱۲۲۹ صندوق قابل معامله آسمان آرمانی(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۴/۰۳/۰۵ ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳۱۲۲۹ صندوق قابل معامله آسمان آرمانی دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ ۱۳۹۴/۰۲/۰۳ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه ۶ ماهه منتهی به ۲۹۱۲۱۳۹۳ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ ۱۳۹۴/۰۲/۰۳ گزارش عملکرد ۶ماهه منتهی به ۲۹۱۲۱۳۹۳ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ ۱۳۹۳/۱۱/۰۷ صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۳۰۹۳۰ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی- حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ ۱۳۹۳/۱۱/۰۷ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۳۰۹۳۰ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی- حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ ۱۳۹۳/۰۸/۱۱ صورت مالی و یادداشتهای توضیحی همراه ۱۰ ماه و ۴ روزه منتهی به ۳۱۰۶۱۳۹۳ - حسابرسی شده- دانلود
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ ۱۳۹۳/۰۸/۱۱ گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به ۳۱ شهریور ۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ ۱۳۹۳/۰۸/۰۵ گزارش عملکرد۱۰ ماه ۴ روزه منتهی به ۳۱۰۶۱۳۹۳- حسابرسی نشده- دانلود
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ ۱۳۹۳/۰۸/۰۵ صورتهای مالی به همراه یادداشتهای توضیحی همراه ۱۰ ماه ۴ روزه منتهی به ۳۱۰۶۱۳۹۳- حسابرسی نشده- دانلود
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ ۱۳۹۳/۰۶/۰۲ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری قابل معامله آسمان آرمانی سهام دوره ۷ ماه و ۴ روزه منتهی به ۳۱۰۳۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ ۱۳۹۳/۰۶/۰۲ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری قابل معامله آسمان آرمانی سهام دوره ۷ ماه و ۴ روزه منتهی به ۳۱۰۳۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ صورت مالی و یادداشتهای همراه صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام دوره ۴ ماه و ۴ روزه منتهی به ۲۹۱۲۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام دوره ۴ ماه و ۴ روزه منتهی به ۲۹۱۲۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ صورت های مالی سه ماهه ۱۳۹۲۰۹۳۰ دانلود