صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۳۰۶,۴۰۶ ۳۱.۹۸ ۸۴۲,۷۰۸ ۲۸.۹۵ ۸۶۹,۵۶۴ ۲۸.۵۵ ۸۶۷,۸۶۴ ۲۷.۹۱
سایر سهام ۵۳۴,۲۵۹ ۵۵.۷۶ ۱,۶۸۶,۹۷۸ ۵۷.۹۶ ۱,۶۴۲,۶۰۸ ۵۳.۹۲ ۱,۶۲۱,۰۳۲ ۵۲.۱۲
اوراق مشارکت ۱۳,۵۶۱ ۱.۴۲ ۲۳,۸۰۷ ۰.۸۲ ۶۶,۳۴۱ ۲.۱۸ ۱۱۳,۹۴۲ ۳.۶۶
اوراق سپرده ۲,۹۹۶ ۰.۳۱ ۸۵,۴۵۹ ۲.۹۴ ۲۵۰,۸۶۴ ۸.۲۴ ۱۵۹,۹۷۸ ۵.۱۴
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۶۹,۳۴۳ ۷.۲۴ ۱۹۳,۳۴۰ ۶.۶۴ ۱۳۲,۱۴۸ ۴.۳۴ ۳۰۴,۱۶۶ ۹.۷۸
سایر دارایی‌ها ۲۹,۴۲۵ ۳.۰۷ ۷۸,۳۴۶ ۲.۶۹ ۸۴,۷۵۷ ۲.۷۸ ۴۲,۹۱۲ ۱.۳۸
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد