صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۲۶۷,۲۴۶ ۳۱.۹۲ ۹۵۶,۷۹۳ ۳۳.۸۴ ۱,۱۲۳,۸۴۶ ۳۶.۲۸ ۱,۲۱۰,۷۱۴ ۳۸.۴۱
سایر سهام ۴۷۰,۴۸۶ ۵۶.۱۹ ۱,۶۰۷,۲۹۲ ۵۶.۸۶ ۱,۶۸۰,۳۵۷ ۵۴.۲۴ ۱,۵۶۵,۳۶۰ ۴۹.۶۵
اوراق مشارکت ۱۳,۳۸۸ ۱.۶ ۱۲,۵۹۱ ۰.۴۵ ۱۲,۸۰۳ ۰.۴۱ ۱۲,۹۰۶ ۰.۴۱
اوراق سپرده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۵۶,۶۸۵ ۶.۷۷ ۱۹۶,۴۵۸ ۶.۹۵ ۲۱۳,۱۵۴ ۶.۸۸ ۲۷۶,۸۴۶ ۸.۷۸
سایر دارایی‌ها ۲۶,۴۸۲ ۳.۱۶ ۵۴,۰۱۴ ۱.۹۱ ۶۷,۶۸۴ ۲.۱۸ ۸۶,۵۷۵ ۲.۷۵
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد