صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۴۹۸,۳۸۹ ۳۳.۹۲ ۲,۶۶۲,۱۵۸ ۳۵.۳ ۲,۶۷۹,۸۷۵ ۳۵.۱۵ ۲,۷۴۲,۵۰۲ ۳۴.۷۵
سایر سهام ۷۷۱,۹۲۱ ۵۲.۵۳ ۳,۹۹۱,۵۶۰ ۵۲.۹۳ ۴,۴۰۶,۲۶۶ ۵۷.۸۱ ۴,۵۸۳,۷۲۸ ۵۸.۰۹
اوراق مشارکت ۲۳,۶۶۸ ۱.۶۱ ۱۷,۴۳۶ ۰.۲۳ ۱۷,۷۶۵ ۰.۲۳ ۱۷,۹۰۳ ۰.۲۳
اوراق سپرده ۲,۸۶۶ ۰.۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۲۸,۷۲۱ ۸.۷۶ ۶۶۲,۴۲۳ ۸.۷۸ ۳۲۴,۱۳۳ ۴.۲۵ ۳۴۴,۹۹۸ ۴.۳۷
سایر دارایی‌ها ۴۲,۰۷۹ ۲.۸۶ ۲۰۷,۵۵۳ ۲.۷۵ ۱۹۵,۰۲۱ ۲.۵۶ ۲۰۲,۴۱۴ ۲.۵۶
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد