صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ اساسنامه (نسخه نهایی) اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۲۳ صورتجلسه تغییرات صاحبان امضاء صندوق آسمان آرمانی سهام تغییرات اساس نامه