صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۹/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴,۲۱۹,۱۵۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۵,۷۸۰,۸۴۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۹۶۲,۸۱۱,۷۳۹,۷۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰۹,۵۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰۸,۳۷۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰۸,۳۷۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ۱۲:۴۲:۰۳
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ۲۰۹,۵۴۹ ۲۰۸,۳۶۸ ۲۰۸,۳۶۸ ۰ ۰ ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۷,۲۷۱,۰۰۰ ۱۴,۲۱۹,۱۵۲ ۲,۹۶۲,۸۱۱,۷۳۹,۷۹۰
  ۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ۲۱۰,۰۷۱ ۲۰۸,۸۸۳ ۲۰۸,۸۸۳ ۰ ۰ ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۷,۲۷۱,۰۰۰ ۱۴,۲۱۹,۱۵۲ ۲,۹۷۰,۱۳۵,۱۳۹,۷۲۳
  ۳ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۲۱۰,۰۸۵ ۲۰۸,۸۹۷ ۲۰۸,۸۹۷ ۰ ۰ ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۷,۲۷۱,۰۰۰ ۱۴,۲۱۹,۱۵۲ ۲,۹۷۰,۳۴۰,۶۰۲,۵۰۸
  ۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۲۰۹,۹۴۵ ۲۰۸,۷۵۷ ۲۰۸,۷۵۷ ۰ ۰ ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۷,۲۷۱,۰۰۰ ۱۴,۲۱۹,۱۵۲ ۲,۹۶۸,۳۴۲,۸۰۹,۲۵۹
  ۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۲۱۰,۹۳۲ ۲۰۹,۷۴۲ ۲۰۹,۷۴۲ ۰ ۰ ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۷,۲۷۱,۰۰۰ ۱۴,۲۱۹,۱۵۲ ۲,۹۸۲,۳۵۳,۳۵۰,۸۵۶
  ۶ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۲۱۰,۰۶۴ ۲۰۸,۹۰۰ ۲۰۸,۹۰۰ ۰ ۰ ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۷,۲۷۱,۰۰۰ ۱۴,۲۱۹,۱۵۲ ۲,۹۷۰,۳۷۷,۳۹۹,۶۹۹
  ۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۲۱۰,۲۱۵ ۲۰۹,۰۵۱ ۲۰۹,۰۵۱ ۰ ۰ ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۷,۲۷۱,۰۰۰ ۱۴,۲۱۹,۱۵۲ ۲,۹۷۲,۵۲۶,۴۶۳,۰۰۶
  ۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۲۰۷,۹۶۷ ۲۰۶,۸۲۱ ۲۰۶,۸۲۱ ۰ ۰ ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۷,۲۷۱,۰۰۰ ۱۴,۲۱۹,۱۵۲ ۲,۹۴۰,۸۲۳,۸۱۷,۴۱۹
  ۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۲۰۷,۵۹۰ ۲۰۶,۴۱۵ ۲۰۶,۴۱۵ ۰ ۰ ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۷,۲۷۱,۰۰۰ ۱۴,۲۱۹,۱۵۲ ۲,۹۳۵,۰۵۲,۹۲۴,۵۵۰
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۲۰۷,۵۹۸ ۲۰۶,۴۲۴ ۲۰۶,۴۲۴ ۰ ۰ ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۷,۲۷۱,۰۰۰ ۱۴,۲۱۹,۱۵۲ ۲,۹۳۵,۱۷۴,۶۰۴,۰۶۱
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۲۰۷,۵۴۶ ۲۰۶,۳۷۲ ۲۰۶,۳۷۲ ۰ ۰ ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ ۲۶۱,۰۰۰ ۲۷,۲۷۱,۰۰۰ ۱۴,۲۱۹,۱۵۲ ۲,۹۳۴,۴۳۲,۰۰۱,۴۲۹
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۲۰۷,۷۵۲ ۲۰۶,۵۹۶ ۲۰۶,۵۹۶ ۰ ۰ ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۷,۰۱۰,۰۰۰ ۱۴,۴۸۰,۱۵۲ ۲,۹۹۱,۵۴۴,۲۸۱,۸۴۰
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۲۰۷,۰۶۹ ۲۰۵,۹۰۱ ۲۰۵,۹۰۱ ۰ ۰ ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۷,۰۱۰,۰۰۰ ۱۴,۴۸۰,۱۵۲ ۲,۹۸۱,۴۷۶,۹۸۷,۵۱۶
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۲۰۶,۱۲۲ ۲۰۴,۹۴۹ ۲۰۴,۹۴۹ ۰ ۰ ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۷,۰۱۰,۰۰۰ ۱۴,۴۸۰,۱۵۲ ۲,۹۶۷,۶۸۸,۴۳۶,۰۷۳
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۲۰۴,۲۵۰ ۲۰۳,۰۸۱ ۲۰۳,۰۸۱ ۰ ۰ ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۷,۰۱۰,۰۰۰ ۱۴,۴۸۰,۱۵۲ ۲,۹۴۰,۶۴۵,۵۴۷,۶۵۲
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ۲۰۶,۲۰۴ ۲۰۵,۰۱۸ ۲۰۵,۰۱۸ ۰ ۰ ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۷,۰۱۰,۰۰۰ ۱۴,۴۸۰,۱۵۲ ۲,۹۶۸,۶۹۳,۰۷۰,۳۰۲
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۲۰۶,۲۵۳ ۲۰۵,۰۶۵ ۲۰۵,۰۶۵ ۰ ۰ ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۷,۰۱۰,۰۰۰ ۱۴,۴۸۰,۱۵۲ ۲,۹۶۹,۳۷۴,۸۰۹,۰۹۶
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۲۰۶,۲۷۴ ۲۰۵,۰۸۶ ۲۰۵,۰۸۶ ۰ ۰ ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۷,۰۱۰,۰۰۰ ۱۴,۴۸۰,۱۵۲ ۲,۹۶۹,۶۶۹,۵۰۶,۰۳۰
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۲۰۵,۶۵۹ ۲۰۴,۵۰۱ ۲۰۴,۵۰۱ ۰ ۰ ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۷,۰۱۰,۰۰۰ ۱۴,۴۸۰,۱۵۲ ۲,۹۶۱,۲۰۳,۲۹۳,۶۶۹
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ۲۰۴,۰۹۹ ۲۰۲,۹۴۵ ۲۰۲,۹۴۵ ۰ ۰ ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۷,۰۱۰,۰۰۰ ۱۴,۴۸۰,۱۵۲ ۲,۹۳۸,۶۷۳,۸۵۳,۳۶۱
  مشاهده همه