صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۴/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴,۲۵۰,۱۵۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۵,۷۴۹,۸۴۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۸۸۲,۱۵۴,۵۵۳,۶۸۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰۱,۰۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹۹,۸۷۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹۹,۸۷۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۱۴:۵۹:۴۵
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۲۰۳,۴۵۲ ۲۰۲,۲۵۴ ۲۰۲,۲۵۴ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۲,۸۸۲,۱۵۴,۵۵۳,۶۸۲
  ۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۲۰۶,۲۱۱ ۲۰۵,۰۰۲ ۲۰۵,۰۰۲ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۲,۹۲۱,۳۱۳,۲۰۴,۵۲۳
  ۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۲۰۶,۱۹۸ ۲۰۴,۹۹۰ ۲۰۴,۹۹۰ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۲,۹۲۱,۱۳۵,۷۶۳,۱۱۷
  ۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۲۰۶,۲۴۷ ۲۰۵,۰۳۸ ۲۰۵,۰۳۸ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۲,۹۲۱,۸۲۵,۸۲۸,۲۹۷
  ۵ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۲۰۶,۴۰۹ ۲۰۵,۱۹۵ ۲۰۵,۱۹۵ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۲,۹۲۴,۰۵۹,۱۰۳,۹۶۳
  ۶ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۲۰۸,۹۳۰ ۲۰۷,۶۹۸ ۲۰۷,۶۹۸ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۲,۹۵۹,۷۲۵,۱۴۳,۰۱۰
  ۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۲۰۸,۱۸۷ ۲۰۶,۹۱۸ ۲۰۶,۹۱۸ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۲,۹۴۸,۶۱۳,۴۸۵,۲۶۶
  ۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۲۰۸,۲۸۲ ۲۰۷,۰۰۱ ۲۰۷,۰۰۱ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۲,۹۴۹,۷۹۱,۳۷۱,۹۳۷
  ۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۲۱۰,۶۳۳ ۲۰۹,۳۳۹ ۲۰۹,۳۳۹ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۲,۹۸۳,۱۰۹,۸۱۴,۲۹۳
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۲۱۰,۶۱۸ ۲۰۹,۳۲۴ ۲۰۹,۳۲۴ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۲,۹۸۲,۸۹۷,۱۰۰,۶۸۰
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۲۱۰,۷۸۱ ۲۰۹,۴۸۷ ۲۰۹,۴۸۷ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۲,۹۸۵,۲۲۲,۲۸۸,۵۴۴
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۲۱۰,۲۱۵ ۲۰۸,۹۲۷ ۲۰۸,۹۲۷ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۲,۹۷۷,۲۳۴,۴۸۳,۴۷۰
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۲۱۱,۶۰۶ ۲۱۰,۳۰۱ ۲۱۰,۳۰۱ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۲,۹۹۶,۸۲۲,۱۲۱,۵۵۸
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۲۰۸,۱۷۳ ۲۰۶,۸۷۲ ۲۰۶,۸۷۲ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۲,۹۴۷,۹۵۱,۱۸۹,۱۴۵
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۲۰۵,۰۳۶ ۲۰۳,۷۵۱ ۲۰۳,۷۵۱ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۲,۹۰۳,۴۸۴,۰۵۶,۶۷۰
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ۲۰۵,۸۱۹ ۲۰۴,۵۷۴ ۲۰۴,۵۴۵ -۲۹ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۲,۹۱۵,۲۱۰,۳۹۲,۸۶۳
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ۲۰۵,۸۲۳ ۲۰۴,۵۷۸ ۲۰۴,۵۴۹ -۲۹ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۲,۹۱۵,۲۷۳,۲۹۶,۹۱۵
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۲۰۵,۸۲۶ ۲۰۴,۵۵۲ ۲۰۴,۵۵۲ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۲,۹۱۴,۸۹۸,۹۷۶,۳۷۵
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۲۰۵,۵۷۸ ۲۰۴,۳۰۳ ۲۰۴,۳۰۳ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۲,۹۱۱,۳۵۴,۲۵۳,۷۸۵
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۲۰۳,۹۷۵ ۲۰۲,۷۱۰ ۲۰۲,۷۱۰ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۲,۸۸۸,۶۵۵,۰۳۷,۲۲۳
  مشاهده همه