صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
هزینه‌های صندوق

 

 

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله آسمان آرمانی سهام به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینهها شرح نحوه محاسبه هزینه
1 هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی) معادل ۰.۰۰۵ درصد از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر کارمزد ثابت سالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام به علاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها. کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از ما به التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد. محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می گردد محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتنی در صندوق که تأثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل و در صورتی که مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد و در صورتی که منفی باشد در عدد ۱۱۰ درصد ضرب می گردد.
4 کارمزد متولی سالانه ۰.۰۰۲۵ درصد از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۴۸۰ و حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود
5 کارمزد بازارگردان سالانه ۱ درصد از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق
6 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت ۴۰۰ میلیون ریال.
7 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل سه در هزار (۰.۰۰۳) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره تصفیه می‌باشد.
8 حق پذیرش و عضویت در کانون ها ... هزینه های مذکور، معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات، اجباری باشد.
9 هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق هزینه ارائه خدمات و نگه داری واحدهای سرمایه گذاری صندوق توسط شرکت سپرده گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه، مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
9 هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها : هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱۵۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق
(الف)کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان روزانه براساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل براساس قیمت‌های پایانی و سود علی¬الحساب دریافتنی سپرده¬های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.
(ب)به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر [(0.001)/(n*365)] ضرب‌در ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n، برابر است با 5 یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیرة صندوق [به 1/0 درصد] ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبة ذخیرة تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبة یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها، ذخیرة ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.
(ج)هزینه‌های دسترسی به نرم‌‌افزار، تارنما، و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می‌شود.
(هـ) در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین محاسبه و همزمان با مخارج یادشده، حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت گردد.

 هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور کارمزد صدور و ابطال در این صندوق¬ وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می-گردد. براساس مقررات مربوطه تعیین می‌شود.
کارمزد ابطال کارمزد صدور و ابطال در این صندوق¬ وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می-گردد. براساس مقررات مربوطه تعیین می‌شود.