صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ ۱,۲۱۰,۷۱۴ ۳۸.۴۱ % ۱,۵۶۵,۳۶۰ ۴۹.۶۵ % ۱۲,۹۰۶ ۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۲۷۶,۸۴۶ ۸.۷۸ % ۸۶,۵۷۵ ۲.۷۵ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ ۱,۲۱۰,۷۱۴ ۳۸.۴۱ % ۱,۵۶۵,۳۶۰ ۴۹.۶۶ % ۱۲,۹۰۶ ۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۲۷۶,۸۴۶ ۸.۷۸ % ۸۶,۴۳۶ ۲.۷۴ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۱,۲۱۰,۷۱۴ ۳۸.۴۱ % ۱,۵۶۵,۳۶۰ ۴۹.۶۶ % ۱۲,۹۰۶ ۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۲۷۶,۸۴۶ ۸.۷۸ % ۸۶,۳۲۷ ۲.۷۴ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۱,۲۱۸,۳۷۰ ۳۹.۲۸ % ۱,۵۵۰,۸۷۳ ۵۰.۰۱ % ۱۲,۸۸۷ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۲۵۲,۷۳۰ ۸.۱۵ % ۶۶,۵۳۴ ۲.۱۵ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۱,۲۳۸,۵۸۴ ۳۹.۶۵ % ۱,۵۶۲,۹۶۷ ۵۰.۰۳ % ۱۲,۸۷۶ ۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۲۱۳,۴۲۹ ۶.۸۳ % ۹۶,۰۴۰ ۳.۰۷ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۱,۲۵۱,۷۲۶ ۳۹.۲۲ % ۱,۶۴۲,۵۸۹ ۵۱.۴۶ % ۱۲,۸۷۳ ۰.۴ % ۰ ۰ % ۲۱۳,۴۲۹ ۶.۶۹ % ۷۱,۳۰۷ ۲.۲۳ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۱,۲۴۴,۰۶۷ ۳۸.۰۲ % ۱,۶۶۸,۷۰۵ ۵۱ % ۱۲,۹۰۰ ۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۳۱۲,۵۴۳ ۹.۵۵ % ۳۳,۷۱۹ ۱.۰۳ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۱,۲۲۵,۴۲۸ ۳۷.۳ % ۱,۷۰۱,۱۵۸ ۵۱.۷۷ % ۱۲,۸۵۳ ۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۳۱۲,۵۴۲ ۹.۵۱ % ۳۳,۶۱۵ ۱.۰۲ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۱,۲۲۵,۴۲۸ ۳۷.۳ % ۱,۷۰۱,۱۵۸ ۵۱.۷۸ % ۱۲,۸۵۳ ۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۳۱۲,۵۴۲ ۹.۵۱ % ۳۳,۴۵۲ ۱.۰۲ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۱,۲۲۵,۴۲۸ ۳۷.۳ % ۱,۷۰۱,۱۵۸ ۵۱.۷۸ % ۱۲,۸۵۳ ۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۳۱۲,۵۴۲ ۹.۵۱ % ۳۳,۲۸۹ ۱.۰۱ % ۰ ۰ %