صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۸۰۷,۸۰۷ ۲۸.۵۶ % ۱,۶۲۷,۲۶۵ ۵۷.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۱۶,۲۵۲ ۱۱.۱۸ % ۷۷,۱۰۲ ۲.۷۳ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۸۱۹,۲۸۴ ۲۸.۹۵ % ۱,۶۲۰,۰۲۴ ۵۷.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۱۶,۲۵۲ ۱۱.۱۸ % ۷۴,۰۷۵ ۲.۶۲ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ۸۳۹,۴۳۵ ۲۹.۳۹ % ۱,۶۱۷,۷۴۸ ۵۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۵,۳۶۵ ۱۱.۳۹ % ۷۳,۸۶۳ ۲.۵۹ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ۸۳۹,۴۳۵ ۲۹.۳۹ % ۱,۶۱۷,۷۴۸ ۵۶.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۵,۳۶۵ ۱۱.۳۹ % ۷۳,۶۵۱ ۲.۵۸ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۸۳۹,۴۳۵ ۲۹.۳۹ % ۱,۶۱۷,۷۴۸ ۵۶.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۵,۳۶۵ ۱۱.۳۹ % ۷۳,۴۶۰ ۲.۵۷ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ۸۴۰,۷۷۷ ۲۹.۷۸ % ۱,۵۸۳,۹۱۶ ۵۶.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۴,۶۱۹ ۱۱.۵ % ۷۳,۹۰۰ ۲.۶۲ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۸۴۰,۷۷۷ ۲۹.۷۹ % ۱,۵۸۳,۹۱۶ ۵۶.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۱,۸۸۴ ۱۱.۴ % ۷۵,۹۸۷ ۲.۶۹ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ ۸۱۷,۴۵۸ ۲۸.۶۸ % ۱,۵۴۵,۷۶۹ ۵۴.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۰,۸۸۵ ۱۴.۴۲ % ۷۵,۹۴۱ ۲.۶۶ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۸۱۷,۴۵۸ ۲۸.۶۸ % ۱,۵۴۵,۷۶۹ ۵۴.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۰,۸۸۵ ۱۴.۴۲ % ۷۵,۶۷۹ ۲.۶۶ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ ۸۴۶,۷۵۴ ۲۹.۴۶ % ۱,۵۳۷,۶۴۱ ۵۳.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۴,۷۰۹ ۱۴.۴۳ % ۷۵,۵۹۴ ۲.۶۳ % ۰ ۰ %