صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ امید نامه (نسخه نهایی) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸/۱۰/۱۵صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام مقارن با ساعت ۱۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸/۰۸/۰۴ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ تغییرات امیدنامه صندوق آسمان آرمانی سهام تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۳/۰۹/۱۲ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۲/۱۳ صورتجلسه مجمع صندوق آسمان آرمانی سهام مبنی بر تغییر صاحبان امضاء مجاز تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ تغییرات امیدنامه صندوق آسمان آرمانی سهام تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ تغییرات امیدنامه صندوق آسمان آرمانی سهام تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ صورتجلسه مجمع صندوق آسمان آرمانی سهام تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ تغییر رکن حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ تغییر مبلغ هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق تغییرات امیدنامه