صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۰۹
۲ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۴ صورتجلسه مجمع تغییر صاحبان امضاء مجاز مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ساعت ۱۶:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
۵ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
۶ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۹ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۲۲
۱۰ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۲۲
۱۱ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
۱۲ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
۱۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
۱۴ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۱۵ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۱۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۱۷ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۱۸ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
۱۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۶
۲۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
۲۱ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
۲۲ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
۲۳ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
۲۴ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
۲۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
۲۶ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۲۷ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۲۸ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۹۹/۱۰/۰۶ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۲۹ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۹۹/۱۰/۰۶ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۳۰ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
۳۱ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
۳۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
۳۳ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
۳۴ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
۳۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۲
۳۶ لیست اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
۳۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸/۱۰/۱۵صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام مقارن با ساعت ۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۳۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸/۱۰/۱۵صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۳۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸/۰۸/۰۴ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۴۰ لیست اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ساعت ۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۴۱ لیست اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۴۲ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۹۸/۱۰/۱۵ ساعت ۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
۴۳ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۹۸/۱۰/۱۵ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
۴۴ لیست اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
۴۵ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۹۸/۰۸/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۴۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۷/۱۰/۲۳ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
۴۷ تغییرات امیدنامه صندوق آسمان آرمانی سهام دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
۴۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۷/۰۶/۱۸ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
۴۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
۵۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۳/۰۹/۱۲ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
۵۱ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۰۴
۵۲ تغییرات امیدنامه صندوق آسمان آرمانی سهام دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۲۳
۵۳ صورتجلسه مجمع صندوق آسمان آرمانی سهام مبنی بر تغییر صاحبان امضاء مجاز دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۱۳
۵۴ صورتجلسه مجمع سالانه صندوق آسمان آرمانی سهام دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
۵۵ تصویب صورتهای مالی سالانه منتهی به ۳۱-۰۶-۱۳۹۳ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۲۴
۵۶ صورت جلسه تصویب صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۱-۰۶-۱۳۹۴ و تغییر حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
۵۷ ثبت صورت جلسه هیات مدیره مبنی بر تغییر صاحبان امضای صندوق دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۳۰
۵۸ صورت جلسه مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۲۶
۵۹ صورت جلسه تعیین صاحبان امضای صندوق دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۲۶