صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۳ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۲۲
۴ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۲۲
۵ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
۶ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
۸ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۹ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۱۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۱۱ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۱۲ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
۱۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۶
۱۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
۱۵ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
۱۶ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
۱۷ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
۱۸ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
۱۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
۲۰ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۲۱ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۲۲ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۹۹/۱۰/۰۶ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۲۳ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۹۹/۱۰/۰۶ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۲۴ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
۲۵ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
۲۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
۲۷ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
۲۸ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
۲۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۲
۳۰ لیست اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
۳۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸/۱۰/۱۵صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام مقارن با ساعت ۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۳۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸/۱۰/۱۵صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۳۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸/۰۸/۰۴ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۳۴ لیست اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ساعت ۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۳۵ لیست اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۳۶ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۹۸/۱۰/۱۵ ساعت ۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
۳۷ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۹۸/۱۰/۱۵ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
۳۸ لیست اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
۳۹ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۹۸/۰۸/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۴۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۷/۱۰/۲۳ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
۴۱ تغییرات امیدنامه صندوق آسمان آرمانی سهام دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
۴۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۷/۰۶/۱۸ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
۴۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
۴۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۳/۰۹/۱۲ صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
۴۵ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۰۴
۴۶ تغییرات امیدنامه صندوق آسمان آرمانی سهام دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۲۳
۴۷ صورتجلسه مجمع صندوق آسمان آرمانی سهام مبنی بر تغییر صاحبان امضاء مجاز دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۱۳
۴۸ صورتجلسه مجمع سالانه صندوق آسمان آرمانی سهام دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
۴۹ تصویب صورتهای مالی سالانه منتهی به ۳۱-۰۶-۱۳۹۳ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۲۴
۵۰ صورت جلسه تصویب صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۱-۰۶-۱۳۹۴ و تغییر حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
۵۱ ثبت صورت جلسه هیات مدیره مبنی بر تغییر صاحبان امضای صندوق دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۳۰
۵۲ صورت جلسه مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۲۶
۵۳ صورت جلسه تعیین صاحبان امضای صندوق دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۲۶