صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری آساس 1401/04/04 203,452 202,254 202,254 0 0 23,800,000 0 26,840,000 14,250,152 2,882,154,553,682
2 صندوق سرمایه گذاری آساس 1401/04/03 206,211 205,002 205,002 0 0 23,800,000 0 26,840,000 14,250,152 2,921,313,204,523
3 صندوق سرمایه گذاری آساس 1401/04/02 206,198 204,990 204,990 0 0 23,800,000 0 26,840,000 14,250,152 2,921,135,763,117
4 صندوق سرمایه گذاری آساس 1401/04/01 206,247 205,038 205,038 0 0 23,800,000 0 26,840,000 14,250,152 2,921,825,828,297
5 صندوق سرمایه گذاری آساس 1401/03/31 206,409 205,195 205,195 0 0 23,800,000 0 26,840,000 14,250,152 2,924,059,103,963
6 صندوق سرمایه گذاری آساس 1401/03/30 208,930 207,698 207,698 0 0 23,800,000 0 26,840,000 14,250,152 2,959,725,143,010
7 صندوق سرمایه گذاری آساس 1401/03/29 208,187 206,918 206,918 0 0 23,800,000 0 26,840,000 14,250,152 2,948,613,485,266
8 صندوق سرمایه گذاری آساس 1401/03/28 208,282 207,001 207,001 0 0 23,800,000 0 26,840,000 14,250,152 2,949,791,371,937
9 صندوق سرمایه گذاری آساس 1401/03/27 210,633 209,339 209,339 0 0 23,800,000 0 26,840,000 14,250,152 2,983,109,814,293
10 صندوق سرمایه گذاری آساس 1401/03/26 210,618 209,324 209,324 0 0 23,800,000 0 26,840,000 14,250,152 2,982,897,100,680
11 صندوق سرمایه گذاری آساس 1401/03/25 210,781 209,487 209,487 0 0 23,800,000 0 26,840,000 14,250,152 2,985,222,288,544
12 صندوق سرمایه گذاری آساس 1401/03/24 210,215 208,927 208,927 0 0 23,800,000 0 26,840,000 14,250,152 2,977,234,483,470
13 صندوق سرمایه گذاری آساس 1401/03/23 211,606 210,301 210,301 0 0 23,800,000 0 26,840,000 14,250,152 2,996,822,121,558
14 صندوق سرمایه گذاری آساس 1401/03/22 208,173 206,872 206,872 0 0 23,800,000 0 26,840,000 14,250,152 2,947,951,189,145
15 صندوق سرمایه گذاری آساس 1401/03/21 205,036 203,751 203,751 0 0 23,800,000 0 26,840,000 14,250,152 2,903,484,056,670
16 صندوق سرمایه گذاری آساس 1401/03/20 205,819 204,574 204,545 -29 0 23,800,000 0 26,840,000 14,250,152 2,915,210,392,863
17 صندوق سرمایه گذاری آساس 1401/03/19 205,823 204,578 204,549 -29 0 23,800,000 0 26,840,000 14,250,152 2,915,273,296,915
18 صندوق سرمایه گذاری آساس 1401/03/18 205,826 204,552 204,552 0 0 23,800,000 0 26,840,000 14,250,152 2,914,898,976,375
19 صندوق سرمایه گذاری آساس 1401/03/17 205,578 204,303 204,303 0 0 23,800,000 0 26,840,000 14,250,152 2,911,354,253,785
20 صندوق سرمایه گذاری آساس 1401/03/16 203,975 202,710 202,710 0 0 23,800,000 0 26,840,000 14,250,152 2,888,655,037,223